1. VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME
  Motivacraft Inc (Motivacraft) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Web sitemiz üzerinde gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyebileceğimizi size anlatmak için bu Gizlilik Politikasını hazırladık.
 2. HANGİ KİŞİSEL VERİLER TOPLANMAKTADIR;
  İlgili yasal mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında, web sitemize giriş yaptığınız bilgisayarın IP numarasını içeren trafik verisini topluyoruz ve işliyoruz. Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla tarafınızdan verilen telefon numarası, e-posta adresi ve çalıştığınız firmanın size atamış olduğu sicil numarası gibi size özel iletişim verilerinizi kaydediyoruz. Web sitemiz üzerinden sunmakta olduğumuz oyunlaştırma hizmetleri çerçevesinde; web sayfamız veya mobil uygulamalarımız üzerinden yararlandığınız oyunlaştırma hizmetleri kapsamında sizi tanımak, katılımınızı, başarılarınızı ve gelişiminizi gözlemleyebilmek ve değerlendirebilmek amacıyla ad, soyad, resmi ünvanınız, size atanmış olan sicil numarası, hiyerarşik yapı içinde bağlı bulunduğunuz üstleriniz ve size bağlı astlarınız, bağlı bulunduğunuz bölüm ve oyunlaştırmaya konu olan aktivitelerinize ait detayları içeren kişisel verilerinizi kaydediyoruz.
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
  Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıdaki belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
  1. Motivacraft’ın ve faaliyetlerinin sizlere tanıtılması, Motivacraft veya iş ortaklarımız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak.
  2. Motivacraft tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların (pazarlama, promosyon, kampanya vb.) yapılması.
  3. Listeleme, raporlama, veri tabanı oluşturmak, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki bilgiler üretilmesi, internet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızın kullanım şeklinize ilişkin analizi yapmak suretiyle Motivacraft tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi.
  4. Motivacraft’ın idari ve oyunlaştırma operasyonları ile iş süreçlerinin yürütülmesi ve kullanıcıların performanslarının geliştirilmesi ve motivasyonlarının arttırılması.
  5. Motivacraft’ın sunduğu oyunlaştırma operasyonları ile kullanıcılara verilecek olan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması.
  6. Bireysel ve/veya takım olarak yerine getirmiş olduğunuz etkinlikleri gözlemleyebilmek, analiz edebilmek ve kaydedebilmek.
  7. Bireysel ve/veya takım olarak göstermiş olduğunuz gelişimi gözlemleyebilmek, analiz edebilmek ve kaydedebilmek. Anılan bu başarılar sonucunda hak ettiğiniz ödül/hediye kazanımlarınızı yönetebilmek ve takip edebilmek.
  8. Kişisel performansızını yükseltebilecek ve yetkinliklerinizi geliştirerek daha başarılı olmanızı sağlayabilecek geri bildirimleri yapabilmek.
  9. Sizinle iletişim kurabilmek ve taleplerinize cevap verebilmek.
  10. Site ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek.
  11. Haber bültenimiz kapsamındaki faaliyetlerimizi yerine getirebilmek,
  12. Yasal mevzuat uyarınca zorunlu, saklama, raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek ve sair yasal amaçlar. Web Sitesi’ni kullanarak başlatmış olduğunuz bilgilendirme maillerinden dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.
 4. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI
  Toplanan kişisel verileriniz; bu metnin (3) numaralı ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Motivacraft yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yapılan danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Motivacraft'in sunduğu ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Motivacraft’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (3) ve (4) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI
  Kişisel verileriniz, Amazon AWS, Google Analytics ve Yandex Metrica altyapısını kullanmamız sebebiyle adı geçen uygulamaların yurt dışında bulunan sunucularına aktarılmaktadır. İşbu web sitesinin kullanılması ve hizmetlerin talep edilmesi ile kullanıcılar bu aktarıma açık rıza vermektedirler.
 6. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ?
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Motivacraft'in sunduğu ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Motivacraft’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (3) ve (4) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 7. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
  Web sitemiz dahilinde başka sitelere link verebiliriz. Kullanıcılar, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamakta olduğumuzu bilmekte ve kabul etmektedir. Kullanıcıların, bu bağlantılar ile ziyaret ettikleri web sitelerinin de gizlilik politikalarını kontrol etmelerini tavsiye ederiz.
 8. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
  Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sahibi sıfatıyla tarafımıza başvurarak aşağıda belirtilen yasal haklarınızı kullanabilirsiniz:
  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. İşbu haklarınıza ilişkin talepleriniz için [email protected] adresine mail göndermek sureti ile talepte bulunabilirsiniz.
 9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE İMHASI
  Kişisel verilerinizin, yasal mevzuata uygun şekilde saklanmaktadır. Verileriniz yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde silinecek veya anonim hale getirilerek kullanılacaktır. Yasal saklama süresi belirtilmemiş olan verileriniz işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve işlenir.
 10. DEĞİŞİKLİKLER
  Kurumumuz, Gizlilik Politikasını ve/veya websitesinde yer alan metin ve içerikleri değiştirmek hakkına sahiptir. Gizlilik Politikası ve/veya sair politika ve yükümlülüklere ilişkin değişiklikler, websitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup bu hususta ayrı bir mail vs bildirim yapılması yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar, olabilecek değişiklikleri takip ederek okumayı ve gerekli değerlendirmeleri yapmayı kabul ederler.