Kullanıcı Sözleşmesi

 1. TARAFLAR VE TEBLİGAT ADRESLERİ

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Motivacraft (“Yüklenici”) ile www.motivacraft.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ve ilk ödeme ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  1. KULLANICI:
    
   Unvanı
   Adresi
   Vergi Dairesi / No
   Tel / Faks No
   E-Posta Adresi
   KEP Adresi
  2. YÜKLENİCİ:
    
   Unvanıİkipixel Bilgi Teknolojileri A.Ş.
   AdresiSapphire AVM  Emniyet Evleri Mah.
   Eski Büyükdere Cad. No:1/1 İç Kapı No:1B-01
   34415 Kağıthane / İstanbul – TÜRKİYE
   Vergi Dairesi / NoZincirlikuyu / 4700606900
   Tel / Faks No(0212) 261 31 02 / (0212) 261 31 12
   E-Posta Adresi[email protected]
   KEP Adresi[email protected]
   Teknik Destek(0212) 261 31 02
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu Sözleşme’nin konusu, satıs ile görevli personelin yönetimi, kayıt altında tutulması, raporlaması ve oyunlaştırarak motivasyonunu arttırmak için geliştirilen yazılımın ve buna bağlı KULLANICI’ya sunulacak olan Hizmetler’e ilişkin şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususların düzenlenmesidir. KULLANICI’ya sunulacak olan Hizmetlere ilişkin özel şartlar, fiyat ve ücretler motivacraft.com bilgilendirme sayfalarında düzenlenmiştir. Özel kampanyalar satın alma sayfasında gösterilecektir. Söz konusu bu ekler Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Kullanıcı, işbu sözleşmeden sonra ek protokollerle işbu sözleşmede yer almayan yeni yazılım ve hizmetler alabilir.
   
 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen Hizmeti, KULLANICI’ya işbu Sözleşme kapsamında sunacaktır.

  2. KULLANICI, işbu sözleşmede belirtilen Hizmetlerden faydalanabilmek için teknik altyapı, gereklilik, donanım, yazılım yüklenmesi ve yüklenen yazılımlara ait lisans gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür. 

  3. KULLANICI, sözleşmeye konu yazılımın İş Hukuku anlamında bir performans takip yazılımı olmadığının bilincindedir.

  4. KULLANICI, YÜKLENİCİ’nin Hizmetleri vermek için Kullanıcıye ait bilişim sistemlerine erişim sağlaması gerekmesi halinde YÜKLENİCİ’ye ihtiyaç duyacağı erişim için gereğini yapacaktır. Yüklenici, Kullanıcı’nin bu sorumluluğu yerine getirmemesinden dolayı işbu sözleşme konusu entegrasyon alt yapısını kullanamamasından sorumlu değildir.

  5. İşbu sözleşmeye konu yazılım ve Kullanıcınin sistemine entegrasyon için hazırlanan entegrasyon yazılımlarının fikri mülkiyeti Yükleniciye aittir. İşbu sözleşme bir yazılım devir sözleşmesi veya eser sözleşmesi olmayıp, sözleşme kapsamındaki hizmetleri gerçekleştirmek için daha önceden hazırlanan her Kullanıcı için kullandırılan sistemin Kullanıcı için de kullanıma açılmasıdır. KULLANICI tarafından talep edilen özel bir çözüm olsa dahi YÜKLECİ ile KULLANICI arasındaki yazılım alt yapısı kullanım hizmeti bir eser sözleşmesi niteliğinde olmayıp, özel yazılım kullandırılması fikri mülkiyet hukuku anlamında KULLANICI’ye herhangi bir hak vermeyecektir.

  6. Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk da Kullanıcı’ya aittir. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında Kullanıcı’ya zarar vermemek üzere İçerik’i kullanma hakkına sahiptir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak YÜKLENİCİ sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, doğruluk, performans değerlendirmesi, prim ödemesine esas olması ve benzeri İş Hukuku kavramları açısından YÜKLENİCİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  7. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanması ile ilgili işlem sayısı, etkinlik sayısı gibi kısıtlamalara tabi olabileceğini, kısıtlamaların kaldırılması için ek ödeme yapılmasının gerekebileceğini kabul eder.

  8. Yüklenici, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme, ekleri ve internet sitesindeki bildirimleri revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik işbu Sözleşmenin yenilenmesi ile birlikte yürürlüğe girecektir.

  9. KULLANICI, YÜKLENİCİ’nin faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler, telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı Hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler, veri aktarımı ve bağlantı sorunları, KULLANICI nezdinde kullanılmakta olan sunucu, veritabanı, bilgisayar, ekipman ve donanımın iyi bir şekilde çalışmaması nedeniyle ya da kullanıcılarından kaynaklanan güvenlik problemleri sebebiyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle YÜKLENİCİ’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

  10. YÜKLENİCİ, siber saldırıların engellenmesi için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. YÜKLENİCİ’nin internet altyapısı, üçüncü şahıslara bağlı sistemlerin altyapısından kaynaklanan problemler ve DDOS (dağıtık hizmet dışı bırakma) kaynaklı olduğu ispatlanabilinen kesintiler YÜKLENİCİ sorumluluğunda değildir. Kullanıcınin yazılım ve donanım altyapısından kaynaklı oluşan hataların, YÜKLENİCİ sistemini ve Kullanıcılerine zarar verebilecek durumda olması halinde, YÜKLENİCİ verdiği hizmeti sorun çözümleninceye kadar durdurabilir.

  11. YÜKLENİCİ, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir veya tamamen durdurabilir. KULLANICI, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için YÜKLENİCİ’ye rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin kapsamının bu şekilde daraltıması ve/veya tamamen durdurulması halinde taraflar işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

  12. KULLANICI, yetkilendirdiği kişilerin kullanıcı adı ve şifreleri ile yapılacak olan işlemlerden doğacak olan yasal müeyyidelerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, YÜKLENİCİ’nin bu kişiler üzerinden yapılacak olan işlemlere dair hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yetkili Kullanıcılar’a tanınan yetkinin KULLANICI tarafından geri çekilmesi durumunda ya da herhangi bir çalışanın yetkilendirilmemiş şekilde Platform veya hizmetleri kullanması durumunda Kullanıcı, bu hususu derhal YÜKLENİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ, talep üzerine ilgili kişinin yetkilerinin kaldırılmasını sistem üzerine tanımlayacak ve sisteme erişimini engelleyecektir. KULLANICI’nın hali hazırdaki Yetkili Kullanıcı’lar üzerindeki yetkinin geri çekildiği veya yetkilerin değiştirildiğine dair YÜKLENİCİ’ye bildirimde bulanana kadar mevcut yetkilendirme geçerliliğini koruyacaktır.

  13. Sözleşme süresi içerisinde KULLANICI, YÜKLENİCİ’den yeni Hizmetler veya aynı hizmet için ek paketler alabilir. Her yeni Hizmet için de işbu Sözleşmenin hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Süresi dolmuş sözleşmeye dayanarak yapılacak yeni satın almalar bu sözleşmenin aynı hükümlerle yenilenmesi anlamına gelecektir.

  14. KULLANICI, YÜKLENİCİ’den işbu bu sözleşme hükümlerine bağlı olarak ek Hizmetler alabilir. Bu ek Hizmetler için imzalanan ticari şart ekleri, protokoller ile işbu sözleşme arasında çelişki olması halinde daha sonra imzalanan protokol şartları geçerlidir.

  15. KULLANICI, işbu Sözleşme ve ekleri dahilinde kendisine sağlanacak hizmetten sadece kendisinin yararlanacağını, söz konusu hizmeti üçüncü şahıslara kullandıramayacağını aksi taktirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve bu durumun saptanması halinde YÜKLENİCİ’nin sağladığı tüm hizmetleri durdurma ve/veya Sözleşme’yi feshetme hakkı olduğunu ve YÜKLENİCİ’nin yaşayacağı zararı KULLANICI’dan talep etme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  16. YÜKLENİCİ, KULLANICI’nin kullanımına sunduğu Yazılımlar’ı gerek duyması halinde, değiştirmek, geliştirmek, hata düzeltmeleri yapmak ve yeni versiyonlara yükseltmek hakkına sahiptir. Bu işlemler için YÜKLENİCİ, teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle KULLANICI’ya önceden bilgi vererek bütün kullanıcıları ile aynı anda geçici hizmet kesintisi verebilecektir.

  17. KULLANICI, ticari şartlar ekinde belirtilen ve İşbu Sözleşme kapsamında kendi onayı ile aldığı hizmetlere ait ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda, YÜKLENİCİ’nin bu durumdan dolayı hizmette yapabileceği kesinti neticesinde, maruz kalacağı vergi cezaları için YÜKLENİCİ’nin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  18. Sözleşmeye konu uygulama, yazılım ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Yüklenici’nin Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir.

  19. YÜKLENİCİ, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yazılımın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak YÜKLENİCİ, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

  20. YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.
    

 4. HİZMET BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI

  1. Sözleşmeye konu yazılıma ait değişken olan bedel, ödeme koşulları, özellikler, temel gereksinimler, destek, proje kurulum, ek geliştirme süreçleri motivacraft.com internet sitesinde belirtilmiştir. Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretleri, Site’de yer alan şartlarla tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

  2. Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilen deneme süresi boyunca test amaçlı olarak ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme süresinin bitimiyle motivacraft.com üyelik paketlerinden hangisi seçilmişse o özelliklerde ücretli üyelik başlatılacaktır. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri motivacraft.com’un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

  3. Kullanıcı tarafından üyelik tarihi bitiminden iki hafta öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her sözleşme süresi bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

  4. Yüklenici, Kullanıcı tarafından bildirilen adresine hizmet ile ilgili faturayı iletecektir. Yenileme ve sonradan ödemeli kullanım türünde Kullanıcı, faturadaki tutarı fatura tarihini takip eden iki hafta içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

  5. Yüklenici veya ilgili mevzuat gereği yeterlilik sahibi üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

  6. Kullanıcı, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.
    

 5. GİZLİLİK

  1. Kullanıcıye ait elektronik kayıtlar gizli bilgidir. Yüklenici, işbu sözleşme süresi boyunca veya işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra ve ilgili bilgilerin hala kendisinde olması kaydı ile kanunla yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi durumu hariç; Kullanıcı’nin yetkilisi, temsilcisi, personeli ve Kullanıcı’nin paylaşılması için talimat verdiği kişiler hariç üçüncü kişilerle paylaşmaz.

  2. Taraflar, Gizli Bilgi’nin, kendi çalışanları ya da temsilcileri tarafından, bu sözleşmenin hükümlerini ihlal edecek biçimde ifşa edilmesini ya da dağıtılmasını önleyecek her türlü önlemi kendi bünyesinde almayı taahhüt eder.
    

 6. SÖZLEŞME SÜRESİ, YENİLENMESİ, FESHİ ve FESİH SONRASI İŞLEMLER

  1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.

  2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

  3. KULLANICI, deneme süresi içerisinde yazılımı test ettiği için erken fesih halinde ödemiş olduğu bedel geri iade edilmez.

  4. İşbu Sözleşmenin yenilenmesi durumunda, yenilemenin yapıldığı tarihte geçerli olan YÜKLENİCİ tarifelerindeki hizmet bedeli ücretleri uygulanır.

  5. YÜKLENİCİ ve/veya KULLANICI’nin işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya getirememesi ve bu surette Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda, hakkı ihlal edilen taraf, Sözleşme’yi ihlal eden Taraf’a yapacağı yazılı bildirimle, ihlalin giderilmesi için 15 (onbeş) günlük süre verecektir. Ancak ihlalin bu süre içerisinde de giderilmemesi halinde hakkı ihlal edilen Taraf, diğer Tarafa yazılı fesih ihbarında bulunmak suretiyle haklı sebeple tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshedebilir.

  6. KULLANICI işbu Sözleşme’ye konu Hizmetler için taahhüt ettiği süre boyunca özel bir indirimden faydalanmış ise; KULLANICI, YÜKLENİCİ’nin kusurundan kaynaklanan sebepler ve/veya haklı nedenle fesih hükümleri hariç olmak üzere, işbu Sözleşme’yi herhangi bir nedenle, herhangi bir Hizmet ya da Hizmetler için süresinden önce feshederse; ya da YÜKLENİCİ işbu Sözleşme’yi herhangi bir Hizmet ya da Hizmetler için haklı bir sebebe dayanarak feshederse; İşbu Sözleşme’nin ticari ekinde belirtilen ve taahhüt kapsamında hizmet alınan aylara ait indirim bedeli tutarı kadar Kullanıcıye cezai şart uygulanacaktır.

  7. YÜKLENİCİ, aylık verilen hizmetlerde Kullanıcı’nin iki aylık hizmet bedelini ödemediği takdirde hizmet vermeyi durdurur.  KULLANICI, bu durumda Yüklenici’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğünü ortadan kalktığını kabul eder.
    

 7. DİĞER HUSUSLAR

  1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, hizmete konu bilişim sistemine kayıtlı verilerin, Taraflar arasındaki e-posta, anlık mesaj ve diğer uzaktan iletişim teknolojilerinin içerikleri ile birlikte tarafların ticari defter ve kayıtları ve bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, HMK gereğince bu belge ve kayıtların yazılı delil sözleşmesi mahiyetinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  2. İşbu Sözleşme kapsamındaki fesih amaçlı olan hariç tüm ihbarlar, Taraflar’ın belirttikleri adreslerine e-maille ve/veya iadeli taahhütlü postayla ve/veya faksla gönderildiği ve/veya elden teslim edildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır.

  3. İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ekleri sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

  4. Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin kanuna aykırı ve/veya batıl olması nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, Taraflar bunu geçerli kılmak için mümkün olan değişikliği yapmayı, bunun yapılamaması halinde ise bunun dışında kalan ve bundan etkilenmeyen diğer maddelerin geçerli olacağını kabul ederler.

  5. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın kullanılmasından bir kere feragat etmesi, aynı konuda ve bundan sonra ortaya çıkabilecek haklarından feragat ettiği ve buna icazet verdiği anlamını taşımaz.

  6. Bu Sözleşme’nin Taraflar’ı bağımsız yüklenicilerdir ve işbu Sözleşme ile Taraflar arasında acentelik, ortaklık, ortak girişim ilişkisi kurulmamıştır veya Sözleşme’nin böyle bir amacı yoktur. Taraflar’ın hiçbiri diğer Taraf adına bağlayıcı işlem yapma veya borçlanma yetkisine sahip değildir.

  7. Taraflar, işbu Sözleşme’den kaynaklanacak her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  8. İş bu sözleşmeye ait damga vergisi KULLANICI tarafından ödenecektir. 

 • Çözümler
 • Özellikler
 • Fiyatlandırma
 • Referanslar
 • Kaynaklar
Sign In Page
Sign In
Skip to content